Terms & Conditions

Produktinformation:
På wardrobe19.com oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til info@wardrobe19.dk via www.wardrobe19.com

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt wardrobe19.com accepterer ordren. Alle priser er inkl. moms (hvis man handler indenfor EU).

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på wardrobe19.com er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra wardrobe19.com udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til wardrobe19.com om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og wardrobe19.com er først indgået når wardrobe19.com ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger køber indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er køber og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om køber. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra købers konto så snart varen afgår fra wardrobe19.com

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:
Ved køb af kolonialvarer og nonfood gælder følgende: Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.
Klager over produkter eller forløb kan ske til info@wardrobe19.com

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Wardrobe19.com har gjort det nemt for køber at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for wardrobe19.com’s kontrol. Wardrobe19.com kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og wardrobe19.com, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til wardrobe19’s egen beskrivelse.

Wardrobe19.com er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for wardrobe19.com’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Wardrobe19.com giver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret:
Meddeler køber wardrobe19.com, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler wardrobe19.com det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Køber skal sende varen i original stand med hangtags samt prismærker og forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og bedes venligst skrive tydeligt at der ønskes at gøre brug af fortrydelsesretten og få tilbagebetalt varens pris.

Wardrobe 19 betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Hjemmesiden www.wardrobe19.com drives af firmaet:
Wardrobe 19 APS CVR nr: 37533343
TELEFON 0045 32141312,
ADRESSE Larsbjørnsstræde 19 st. th, 1454, København K

Forbehold for ændringer:

Wardrobe 19 forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Betalingsformer:
På webshoppen accepteres: Dankort, eDankort, VISA, VISA Electron, MasterCard.

Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk
Køb og rettigheder http://www.forbrugereuropa.dk/Koeb-og-rettigheder

Product information:
On Wardrobe19.com the essential characteristics of the products are disclosed. For additional information or questions regarding existing information, send an e-mail to info@wardrobe19.com from www.wardrobe19.com

Prices:
All prices are current prices and only applicable on the day of ordering. Prices change continuously and from day to day. Buyer is invoiced at the current price of the day of ordering provided that Wardrobe 19 accepts the order. All prices include VAT. when shopping in EU.

Customers from outside of EU are buying with deducted tax from Wardrobe19.com.
Any local customs, duty, service and import fee are paid by the buyer.

Ordering:
Products presented with prices on wardrobe19.com are not binding tenders but only an invitation to make an offer. In the event of Buyer ordering products from wardrobe19.com it does not constitute a binding acceptance from wardrobe19.com, but however a binding offer from Buyer to purchase the product at the given terms. A binding agreement between Buyer and wardrobe19.com is only concluded when wardrobe19.com by way of an order confirmation accepts the offer submitted by Buyer.

Payment:
Buyer’s account information entered when purchasing a product on wardrobe19.com will be sent directly to PBS in encrypted format (SSL) only legible by PBS and Buyer. Thus no one else sees or stores Buyer’s personal information. When making a purchase with credit card the amount is withdrawn from Buyer’s account as soon as the products ordered depart wardrobe19.com

The risk of accidental loss or deterioration:
Only at the time when the products ordered have come into possession of Buyer, the risk of the products ordered being perished or damaged due to accidental circumstances, passes to Buyer.

Invoking lack of conformity:
When purchasing non-food products the right to invoke lack of conformity is as follows: Invoking lack of conformity must be done within reasonable time after receiving the products.
Complains about products or events can be send to info@wardrobe19.com 

Disclaimer and warranty:
Wardrobe19.com has made additional information from other websites easily accessible through links. These websites are beyond the control of wardrobe19.com. Wardrobe19.com can under no circumstances be held liable for the content on these websites.

Additional information from these websites about the products ordered on wardrobe19.com is not a part of the description of the products ordered in the agreement between Buyer and wardrobe19.com, and the products thus meets the expectations of the Buyer when they correspond to the description of wardrobe19.com.

Wardrobe19.com cannot be held liable for direct or indirect losses as a result of the ordered products being delivered too late to Buyer or if they are suffering from defects, when the delay or the defects are due to actions or omissions of Buyer or other circumstances beyond the control of wardrobe19.com, for instance war, rebellion, disturbances, fire, state interference, seizure, currency restrictions, labor disputes of any kind, including strike and lockout, or equivalent.

Wardrobe19.com provides no independent warranty on ordered products; Buyer only obtains the warranties provided by the manufacturer.

Cancellation
If Buyer announces to cancel the purchase within 14 days after receipt wardrobe19.com refunds the amount received.

Products returned UFRANCO or COD are denied receipt. Products must be returned in their original condition with hangtags and price labels, and properly packed together with a copy of the invoice. Buyer is encouraged to please write clearly that he or she wishes to cancel the purchase and have the price of the ordered products refunded.

Buyer can also cancel the purchase by denying receipt of the shipment. These rules of returns applies for all products sold as a distance sale to a private person, however not for products picked up at the Wardrobe 19 store or products sold to businesses.

Wardrobe19.com refunds the amount received when the returned products are received in unused and undamaged conditions.

The website www.wardrobe19.com is operated by the company:
Wardrobe 19 APS
CVR/VAT number: 37533343
Address: Larsbjørnsstræde 19 st. th., 1454 Copenhagen C. Denmark
Tel: 0045 32141312

Subject to change:
Wardrobe 19 reserves the rights to revise and update the rules and conditions applicable for this website. Thus Buyer is encouraged to regularly keep informed.

Payment methods:
On the webshop we accept: Dankort, eDankort, VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, JCB Cards og American Express.

Links:
PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk
Køb og rettigheder http://www.forbrugereuropa.dk/Koeb-og-rettigheder